ماده سوم

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد...

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.