شیخ الحدید مال جدید الاصم شما بود

منظور از جمله «شیخ الحدید مال جدید الاصم شما بود» چیست؟

با توجه به اینكه معنی شیخ «پیر» و معنی حدید «آهن» و معنی جدید «نو» و معنی اصم «كَر» است، پس معنی جمله مزبور چنین می شود: «پیراهن مال نوكر شما بود.»