دروغگو و راستگو

كیوان به مهمانی رفت. او می دانست دعوت شدگانِ به مهمانی بر دو گروهند: راستگو و دروغگو. اما هیچیك از آنان را نمی شناخت. از مردی پرسید: دروغگو هستی یا راستگو؟ كیوان پاسخ آن مرد را گرفت. پس از دو نفر دیگر پرسید كه آن مرد چه پاسخی داد. یكی از آنان گفت كه او دروغگوست و دیگری پاسخ داد كه او راستگوست. كیوان از پاسخ این دو نفر فهمید كه كدامیك از این دو نفر راستگو و كدامیك دروغگو هستند. او چگونه فهمید؟

كسی كه گفته بود : «او گفت كه دروغگوست» دروغگو بوده است. زیرا هیچكس نمی گوید: من دروغگو هستم. در ضمن گوینده برای راستگو جلو دادن خود، سعی می كرده دیگران را دروغگو قلمداد كند و آنكه گفته «او گفت كه راستگوست» خودش راستگو بوده است