ماده پنجم

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا تنبیه یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شوون بشری یا موهن باشد...

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا تنبیه یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شوون بشری یا موهن باشد.