ماده دوازدهم

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در برابر این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع شود...

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در برابر این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع شود.