خداوند

خداوند متعال چه میخورد، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟

خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست