ماده دهم

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش منصفانه و به طور علنی به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید...

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش منصفانه و به طور علنی به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.