خواندن جمله

جملات زیر را درست بخوانید: «زنی زنی زنی زنی خوشش آمد» ، «سربازی سربازی سربازی سربازی را كُشت»

جملات مزبور اینگونه خوانده می شوند: «زَنی زِنِی زَنی زنی خوشش آمد» « سَربازی سَرِبازی سُربازی، سَربازی را كشت