سه تاست و یکیست

آن چیست كه با اینكه سه تاست، یكی است و با اینكه یكی است سه تاست؟

تثلیت مسیحیت یعنی «اب» و «ابن» و «روح القدس» است كه هر سه در حقیقت یكی هستند و مراد از یكی سه تاست  .