عبارت شوخی وار

منظور از عبارت شوخی وار «اِوری بادی خربا بوزه ایتینگ كُنه پا لَرزِشم سی تینگ كُنه» چیست؟

می دانیم «اِوری بادی» به زبان انگلیسی بمعنی «هركس» ، «ایتینگ» بع معنی «خوردن» و «سیتینگ» به معنی« نشستن» است. پس با این ترتیب، عبارت فوق مرادف ضرب المثل معروف فارسی «هركه خربزه بخورد باید پای لرزش بنشیند» می باشد