افتادن از طبقه دهم ساختمان

رضا از طبقه دهم ساختمانی به زمین افتاد ولی نمرد. چطور چنین چیزی ممكن است؟

زیرا گفتیم رضا از طبقه دهم ساختمانی به زمین افتاد «ولی» نمرد. چون «ولی» كه از ساختمان بزمین نیفتاده است تا بمیرد