آرامگاه موسولوس


در سال 325 پیش از میلاد مسیح هنگامیكه موسولوس پادشاه كاریس (آسیای صغیر )در گذشت همسر بیوه او دستور داد تا آرامگاه بسیار مجلل و بزرگی از مرمر خالص در شهر هالی كار ناسوس برای وی بنا كرد ؛این آرامگاه كه شاهكاری از هنر وذوق بشری بود خوشبختانه موردتهاجم وتخریب جنگجویان قرار نگرفت

ولی متاسفانه بر اثر زلزله شدیدی شكاف برداشت وبه چند قسمت پاره شد و رفته رفته رو به تخریب نهاد ؛در قرن نوزدهم قسمتهای گرانبها از ساختمان و كنده كاریهای این آرامگاه بموزه لندن (بریتیش میوز یوم )رسید كه هنوز هم آنجاست .

نكته قابل توجه در این آرامگاه آن است كه واژه آرامگاه موسولئوم در زبان انگلیسی از نام همین پادشاه یعنی موسولوی گرفته شده است .