ماده نهم

احدی نباید دچار توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه شود...

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

احدی نباید دچار توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه شود.