نماز میت

شخصی در حین خواندن نماز میت، به هنگام سجده، ناگهان سرش به لبه تابوت می خورد پیشانیش می شكند و خون پیشانی او به كفن مرده غسل داده شده می خورد و آنرا نجس می كند. حالا این سوال پیش می آید كه آیا باید مرده را دوباره غسل داد یا باید كفنش را عوض كرد یا چاره دیگری اندیشید؟

هیچكدام، زیرا نماز میت اصلاً سجده ندارد تا چنین اتفاقی بیفتد