ماده پانزدهم

1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.....

 1- Everyone has the right to a nationality.

2- No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

2- احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.