ماده بیستم

1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و انجمن های مسالمت آمیز تشکیل دهد....

1- Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

2- No one may be compelled to belong to an association.

1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و انجمن های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

2- هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.