سکه و چاه

من یك سكّه كوچك را در چاهی عمیق می اندازم، آنگاه در عرض یك دقیقه می روم در می آورم، چطور چنین چیزی ممكن است؟

من كه ادعا نكردم می روم سكّه را از چاه درمی آورم بلكه گفتم: در عرض یك دقیقه می روم «در» می آورم. بنابراین مراد از «در» اینجا در اتاق یا راهرو و امثال آنست