دکتر

آقای برومند همسر ودختری دارد . دختر او که ازدواج کرده است ،شوهر ویک پسر دارد . درباره این خانواده ، اطلاعاتی به شرح زیر است:
1- یکی از این پنج نفر ، دکتر است ویکی از چهار نفر دیگر ، بیمار دکتر است . 2- فرزند دکتر ویکی از والدین بزرگ بیمار همجنس هستند.
3- فرزند دکتر :الف) بیمار دکتر نیست و ب) یکی از والدین بزرگ بیمار نیست.
به نظر شما دکتر کیست ؟

آقای برومند همسر ودختری دارد . دختر او که ازدواج کرده است ،شوهر ویک پسر دارد .  درباره این خانواده ، اطلاعاتی به شرح زیر است:
1- یکی از این پنج نفر ، دکتر است ویکی از چهار نفر دیگر ، بیمار دکتر است .  2- فرزند دکتر ویکی از والدین بزرگ بیمار همجنس هستند.
3- فرزند دکتر :الف) بیمار دکتر نیست و ب) یکی از والدین بزرگ بیمار نیست.     
به نظر شما دکتر کیست ؟

جواب معمای دکتر
از جمله (2) درمی یابیم که درمیان این 5 نفر ،دکتر صاحب یک فرزند است . بنابراین دکتر می تواند هر فرد دیگری به جزنوه آقای برومند است . همچنین ، از جمله (2) درمی یابیم که بیمار، درمیان این 5 نفر ، یک پدر یا مادر دارد . از این رو ، بیمار یا دختر مورد بحث است یا پسر او ( پسر این دختر).
از جمله (3 الف) می فهمیم که اگر آقای برومند یا همسرش دکتر باشند ، دختر آنان بیمار نیست ، در حالی که اگر دختر یا داماد آنها دکتر باشند، پسر دختر آنها بیمار نیست .
بنابراین یکی از مجموعه های دوتایی زیر باید مجموعه « دکتر- بیمار» باشد.
باتوجه جمله (1) مجموعه (سه) حذف می شود .

دکتر بیمار
1- آقای برومند داماد او
2- همسر او پسر دختر او
3- دختر او دختر او
4- داماد او دختر او