اساطیر

ليست مشاهیر
آباس
پسر « لینسی » و « هی پرمستر » پادشاه آرگوس که بانی شهر « آبا » شد. وی خون دو برادر از پنج دشمن خود را در وجود خود ...

آبوریژن ها
یکی از دو قوم اصلی نژاد لاتن بودند و رومیان قدیم آنها را « پسران دختر ها » می دانستند و همیشه در حال آوارگی و سرگردانی بسر می بردند و ...

آپولون
پسر « زئوس » و « لتو » و برادر دوقلوی « آرته میس » از خدایان المپ بودند. وی خداوند موسیقی ، پیشگویی و نباتات بود ...

آتالانت
از زنان اساطیری بود و ماده خرسی به او شیر داد و به خاطر وفاداری به « آرتمیس » برادر آپولون با کسی ازدواج نمی کرد مگر اینکه در مسابقه دو ...

آترا
دختر پیته بود و گرچه با « اژه » ازدواج کرد ولی اولین بار با « پوزئیدون » درآمیخت و به این سبب فرزند وی نیمه رب النوع بود و ...


TotalRecords:5
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 5  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20