مخترعین  

  ليست مشاهیر
توماس آلوا ادیسون در سال 1847 در شهر میلان متولد شد ، او از لحاظ شنوایی در زحمت بود مع هذا تا هنگام مرگش به سال 1931 در سن 84 سالگی ، 2500 اختراع به ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15