خوشنویسان

ليست مشاهیر
ابن مقلّه (خوشنویس)
ابوعلی محمد بن علی بن مقلّه،هنرمند بنام ایرانی در قرن چهارم هجری است.نیاکان این هنرمند از مردم فارس بودند و خود وی در سال 282 هجری در بغداد متولد شد. ...

ابن بواب (خوشنویس)
ابوالحسن علی بن هلال،پدرش دربان القادربالله خلیفه عباسی و خود وی از نزدیکان القادر و یا به قولی از ملازمان بهاءالدوله دیلمی بوده و بمناسبت شغل پدرش ...

کمال الدین حسین هروی ( خوشنویس )
حافظ قرآن بود و خطوط ششگانه را خوش می نوشت . از خراسان به عراق آمد ، و در قم به خدمت شاه طهماسب اول صفوی رسید ، و مهربانیها دید . درویش مسلک بود ، به ...

جواهر رقم ( خطاط )
سید علی بن میرزا مقیم از اولاد میر شاهمیر ساکن اصفهان و شاعر و خطاط بوده که در سال 940 هجری قمری در دهلی دار فانی را وداع گفت . وی نستعلیق را از پدر ...

آقا هاشم اصفهانی ( حوشنویس )
محمد هاشم بن محمد صالح لولوی اصفهانی ، معروف به (( زرگر )) پدر (( میرزا محمد علی محرم )) و جد (( عبدالوهاب محرم یزدی )) شاعر دوره قاجار است .
محمد ...


TotalRecords:5
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 5  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20