نغمه پردازان و خوانندگان  

  ليست مشاهیر
بامشاد یا بامداد یا بام زاد نام خنیانگری مشهور در زمان خسروپرویز ساسانی است که او نیز مانند باربد در هنر موسیقی عدیل و نظیر نداشته است . نوشته اند ، ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15