نغمه پردازان و خوانندگان

ليست مشاهیر
بامشاد ( نغمه پرداز )
بامشاد یا بامداد یا بام زاد نام خنیانگری مشهور در زمان خسروپرویز ساسانی است که او نیز مانند باربد در هنر موسیقی عدیل و نظیر نداشته است . نوشته اند ، ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20