مکتشفین  

  ليست مشاهیر
ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اسحق الندیم الوراق البغدادی،بیشتر به ابن ابی یعقوب اسحق الندیم معروف است.کتاب الفهرست از اوست.در این کتاب اسامی تمام کتبی ...
جان دالتون در سال 1766 در خانواده فقیری در الگزفیلد انگلستان متولد شد . تحصیلات ابتدائی را در مدرسه کواکر به پایان رسانید .
دالتون در ریاضی استعداد ...

TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15