ریاضی دانان  

  ليست مشاهیر
ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم،ریاضیدان و مهندس معروف اهل بصره،در سال 354 ه. در بصره تولد یافت.الحاکم بامرالله او را به مصر فراخواند و بسیار عزیزش داشت.در ...
نیلس هنریک آبل ریاضی دان نروژی در سال 1702 در خانواده ای که ÷در آن خانواده کشیش فقیری بود چشم به جهان گشود. از آغاز کودکی و در همه دوران کوتاه زندگیش ...
ابو علی حسن بن حسن بن هیثم ، ریاضی دان و مهندس معروف اهل بصره ، در سال 354 هجری . در بصره تولد یافت . الحاکم بامرالله او را به مصر فراخواند و بسیار ...
جعفر بن محمد بن عمر بلخی ، منجم و ریاضیدان معروف ، اصلا از مردم بلخ و منجمین بزرگ بوده ، در علم تاریخ و سیر ملوک نیز دست داشته ، مدتی در نزد الموفق ...

TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15