حکیم و پزشک

ليست مشاهیر
ابن زهر (پزشک)
ابومروان عبدالملک بن زهر،از اطباء مشهور اندلس،در اشبیلیه میزیسته،پدرش ابوالعلاء نیز طبیب بود.ابن رشد در نزد وی علم طب آموخته،وی از راه تجربه و آزمایش ...

ابن ربن طبری (پزشک)
ابوالحسن علی بن سهل بن ربن طبری از پزشکان عالیقدر و مشهور اواخر قرن دوم و نیمه اول قرن سوم هجری است.گذشته از پزشکی در ادب و حکمت و منطق و علوم طبیعی ...

آشتیانی،شیخ مصطفی(حکیم)
پسر دوم میرزا حسن آشتیانی که لقب افتخارالحکما داشت.در جنبش مخالف با موسیونوز بلژیکی نقش بسزایی داشت.در نهضت مشروطیت فعالانه شرکت کرد و علیه استبداد ...

آشتیانی،فضل الله(حکیم)
میرزا فضل الله صادقی مشهور به آشتیانی،از حکما و قضات.پس از تحصیل مقدمات در علوم منقول به حوزه درس میرزا محمد حسن آشتیانی درآمد و در فنون معقول در ...

آذرخش ، حسنعلی
دکتر حسنعلی آذرخش فرزند اسدالله ، متخلص به « شکیبا » در سال 1289 خورشیدی بدنیا آمد. تحصیلات خود را در دبستان « امیر اتابک » و تحصیلات متوسطه را در ...

ابن طفیل ( حکیم )
ابوبکر محمد بن عبدالملک بن طفیل ، از حکماء معروف عرب اسپانیا ، در اندلس متولد شده ، در علوم ریاضی و فلسفه و طبو ادبیات مقامی شامخ پیدا کرد . مدتی ...


TotalRecords:6
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 6  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20