اقتصاد دانان  

  ليست مشاهیر
پروفسور دکتر لودویک ارهارد در سال 1897 در آلمان به دنیا آمد ، پس از تحصیلات متوسطه مدتی به تحصیل بازرگانی پرداخت که به میدان جنگ اول فرستاده شد ، اما ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15