موسیقیدانان و آهنگ سازان

ليست مشاهیر
ابوحفض سغدی ( شاعر و موسیقیدان )
ابو حفض حکیم ابن احوص سغدی ، از مردم سغد سمرقند شاعر و موسیقیدان معروف بوده ، در موسیقی بیش از شاعری شهرت داشته و گویند شاهرود یا شهرود را او اختراع ...

آقا حسین قلی ( موسیقیدان )
آقا حسین قلی ، فرزند آقا علی اکبر خان تارزن ناصرالدین شاه ، بین سالهای 1224 تا 1234 خورشیدی متولد شده ، وی نخست نزد برادر خود میرزا عبدالله و سپس پیش ...


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20