ستاره شناس  

  ليست مشاهیر
کلود بطلمیوس ستاره شناس یونانی در سال 246 قبل از میلاد در اسکندریه به دنیا آمد . در علوم ریاضی خاصه نجوم معلومات فراوانی داشت . قبل از بطلمیوس ستاره ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15