ستاره شناس

ليست مشاهیر
بطلمیوس ، کلود ( ستاره شناس )
کلود بطلمیوس ستاره شناس یونانی در سال 246 قبل از میلاد در اسکندریه به دنیا آمد . در علوم ریاضی خاصه نجوم معلومات فراوانی داشت . قبل از بطلمیوس ستاره ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20