بازیگران سینما و تئاتر  

  ليست مشاهیر
متولد 24 ژانویه 1922 در اسمیتفیلد نیویورک . یکی از شش فرزندان دهقانی فقیر بود که دوران کودکی اش سخت و ناشاد سپری شد . نخستین فیلمی که در آن نقش کم ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15