هنرمند

ليست مشاهیر
آقا نجف اصفهانی(قلمدان ساز)
از هنرمندان معروف سده سیزدهم قمری که قلمدان ساز بود.او فرزند آقا بابا نقاش و متولد اصفهان است.در کار قلمدان سازی از مشهورترین چهره های دوران قاجار ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20