هنرمند  

  ليست مشاهیر
از هنرمندان معروف سده سیزدهم قمری که قلمدان ساز بود.او فرزند آقا بابا نقاش و متولد اصفهان است.در کار قلمدان سازی از مشهورترین چهره های دوران قاجار ...

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15