شیمیدانان

ليست مشاهیر
جابر بن حیان ( شیمیدان )
جابر بن حیان ازدی کوفی از دانشمندان و شیمیدانان مشهور اسلامی است . شهرت جابر مربوط می شود به سالهای 159ـ 186 هجری قمری . وی مدتها در کوفه به سر برده ...


TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20