شیمیدانان  

  ليست مشاهیر
ارشمیدس دانشمند وریاضیدان یونانی در سال 212 قبل از میلاد در شهر سیراكوز یونان چشم به جهان گشود ودرجوانی برای آموختن دانش به اسكندریه رفت بیشتر دوران ...
جابر بن حیان ازدی کوفی از دانشمندان و شیمیدانان مشهور اسلامی است . شهرت جابر مربوط می شود به سالهای 159ـ 186 هجری قمری . وی مدتها در کوفه به سر برده ...

TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15