آمپر

آمپر در سال 1814 به عضویت آكادمی فرانسه نائل آمد . بیشتر دوران زندگی وی در راه بررسی وكاوش درباره ی الكتریسیته و مغناطیس گذشت ودردوران آخر زندگی گفتارها وكتابهای زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآورد .
تئوری نمودهای الكترودینامیك ، » آخرین كتاب بزرگ علمی او عبارتست از آمپر در پانزدهم ژوئن 1836 طی ت فتیش « . كه فقط از تجربه نتیجه شده اند عقاید در مدرسه ی شبانه روزی مارس زندگی را بدرود گفت .
سال 1881 كنگره ی بین المللی الكتریسین ها واحد جریان را به نام این فیزیكدان برجسته ، آمپر نامید واز آن پس نام او همواره ورد تمام زبان ها گردید .

گردآوری: الناز محب علیان

تعداد دفعات بازدید: 228