اولین سکه تاریخ دار

اولین سکه تاریخ دار سکه های اسقف راسکیلد ضرب شده در سال 1234 در دانمارک است که 6 عدد آن موجود می باشد.