اولین کشتی توربینی

اولین کشتی توربینی که توربینیا ( Turbinia) نام داشت در 1894 در انگلستان ساخته شد . طول آن 30/48 متر ( معادل 100فوت ) و قدرت توربین آن 2،000 اسب بود . در اولین سفرآزمایشی در 1897 به سرعتی معادل 34/5 گره دریایی ( 63/9 کیلومتر در ساعت ) دست یافت .