چگونه خفاش می بیند؟

خفاش موجود شگفت آوری است.یکی از چیز های بسیار حیرت انگیز در زندگی این جاندار، شیوه ی راه یابی اوست.
 خفاش به گونه ی عجیبی پرواز می کند. بی آنکه از چشم های خود استفاده کند در شب تاریک با سرعت زیاد پرواز می کند و به هیچ مانعی هم بر نمی خورد.
خفاش پرنده نیست، بلکه از پستانداران به شمار می رود. پس این حیوان تنها پستانداری است  که پرواز می کند.
خفاش بچه می زاید و به آن شیر می دهد.
خفاش ها از دوران بسیار کهن در زمین زندگی می کرده اند. سنگواره هایی که از این حیوان به دست آمده، مربوط به 60 میلیون سال پیش است. امروزه بیش از 2000 نوع خفاش در همه جا، به استثنای مناطق قطبی، وجود دارد.در اندازه های مختلف کوچک و بزرگ یافت می شوند.
خفاش ها چون دو بال خود را بگسترندفضایی بین 10 تا 180 سانتی متر را اشغال می کنند. در فاصله ی بین این دو حد، خفاش ها در اندازه های بسیار مختلفی یافت می شوند.
مدت ها بود که دانشمندان نمی دانستند چگونه خفاش با این همه سرعت در شب تاریک، آن هم در میان جنگل های انبوه، پرواز می کند به طوری که هرگز با شاخه یا برگ درختی تصادف نمی کند.
برای پی بردن به راز این این مطلب دست به آزمایش هایی زدند.
مثلا ریسمان های متعددی از فراز سقف اتاقی آویزان کردند. سپس چشمان چند خفاش را بستند و روی آن را هم با چسب محکم درز گرفتند. همین که آن ها را رها کردند دیدند که همه با سرعت به پرواز در آمدند و کوچکترین برخوردی هم با ریسمان ها پیدا نکردند.
از این آزمایش معلوم شد که خفاش برای راه یابی هرگز از چشمان خود استفاده نمی کند.
آنگاه دانشمندان دست به آزمایش دیگری زدند. این بار گوش ها و دهان خفاش را محکم بستند.چون با این حال رهایشان کردند دیدند که خفاش ها در پرواز بسیار عاجز و درمانده گردیده، پیوسته به مانع برخورد می کنند.
از این آزمایش معلوم شد که راهیابی خفاش به گونه ی خاصی است. همچنان که پرواز می کند دایما صدایی از خود در می آورد. البته ارتعاش این صوت به قدری کوتاه است گوش انسان قادر به شنیدن آن نمی باشد. همین که صدای خفاش در سر راهش به مانعی برخورد می کند، دوباره برگشته انعکاسش به گوش های بسیار تیز خفاش می رسد. در این هنگام حیوان متوجه وجود مانع می شود، و بال هایش هم به خودی خود مسیر پرواز را تغییر می دهند.
گرچه خفاش به کمک دهان و گوش خود راه را پیدا می کند، ولی چشم نیز دارد. این حیوان از چشمان خود برای جست و جوی خوراکش استفاده می کند.

تعداد دفعات بازدید: 1155