دیوار صوت چیست؟

اگر راستش را بخواهید «دیوارصوتی » واژه ی غلطی است که برای تشریح وضع هواپیما در سرعت های معینی، برگزیده شده.
گویا زمانی که سرعت هواپیما به سرعت صوت می رسد ، نوعی مانع در هوا به وجود می آید که آن را دیوار صوت باید خواند . ولی هرگز چنین دیواری واقعا به وجود نمی آید.
برای تشریح بهتر این مطلب ، نخست از هواپیمایی شروع می کنیم که با سرعت معمولی و کمتر از سرعت صوت، حرکت می کند.
همچنانکه هواپیما به پیش می رود، دماغه ی آن تولید موج فشار می کند. موج فشار بر اثر حرکت هواپیما و به علت انباشته شدن ذرات هوا در جلوی دماغه ی آن ایجاد می شود.
در پیشاپیش هواپیما، موج فشار به سرعت صوت حرکت می کند. چون هنوز سرعت خود هواپیما به سرعت صوت نرسیده است،لذا موج فشار در پیشاپیش دماغه ی آن به سمت جلو یورش می برد و در نتیجه هوا به آرامی از روی بال هواپیما می گذرد، و هواپیما بدون تولید هیچ صدای گوشخراشی به پیش می رود.
اکنون فرض کنیم که هواپیما به سرعت صوت حرکت می کند. در این صورت هیچ موج فشاری در هوای قسمت جلوی دماغه ی آن ایجاد نخواهد شد. زیرا سرعت هواپیما و سرعت موج فشار هر دو با هم یکسان گردیده اند.
دراین صورت موج فشار در جلوی بال های هواپیما انباشته می شود و در نتیجه موج متراکمی را به نام موج ضربه ای پدید می آورد که فشار عظیمی بر بال های هواپیما وارد می سازد.
پیش از آنکه هواپیما به سرعت صوت برسد و یا سریع تر از آن حرکت کند، چنین پنداشته می شود که موج ضربه ای و فشار ذرات هوا نوعی مانع به نام «دیوار صوت»برایش ایجاد کرده اند. اما در واقع این دیوار هرگز به وجود نیامده است، چه مهندسین هوانوردی چاره ای اندیشیده اند تا هواپیما بتواند بر این گونه موانع چیره شود.
اما وقتی که هواپیما از دیوار صوتی عبور می کند، صدای مهیبی ار آن به گوش می رسد. این صدا به علت همان موج ضربه ای است که در بالا بیان کردیم.
پس موج ضربه ای هنگامی پدید می آید که سرعت خود هواپیما با سرعت موج فشار یکسان می شود.

تعداد دفعات بازدید: 1120