چگونه زبان انگلیسی پیدا شد؟

زبا ن هایی که اکنون در دنیا رایج است،از نظر دانشمندان ، بازگشت به منبع مشترکی دارند.این منبع همان زبان ریشه ای است که اکنون این همه شاخه پیدا کرده است.
زبان ریشه ای را با همه ی زبان هایی که از آن منشعب شده به عنوان یک خانواده ی زبان می شناسیم .
زبان انگلیسی به خانواده ی زبان های هند و اروپایی بستگی دارد.
زبان های دیگری که به همین خانواده تعلق دارند عبارتند از:زبان فرانسه، ایتالیایی،نروژی و یونانی.
خانواده ی هند و اروپایی دارای شاخه های گوناگونی است.یکی از این شاخه ها شاخه ی توتنی یا ژرمنی است و زبان انگلیسی نیز عضوی از این شاخه به شمار می رود.
تاریخ زبان انگلیسی تقریبا به اواسط قرن پنجم بر می گردد.
درآن هنگام،مهاجمینی که از دریای شمال آمده بودند بر سلت های بومی پیروز شدند. سپس در جزیره ای اقامت گزیدند که امروزه نام انگلستان دارد.

برای آنکه مطلب آسانتر درک شود ، دانشمندان برای ما تاریخ زبان انگلیسی را به سه دوره ی مهم تقسیم کرده اند:

1- دوره ی«انگلیسی کهن» یا آنگلوساکسون که از حدود سال 400 تا 1100 میلادی رایج بود.
2- دوره ی«انگلیسی میانه» که از سال 1100 تا1500 بود.
3- دوره ی «انگلیسی جدید » که از سال 1500 تا به امروز است.

بنا بر این ، زبان اصلی که قبلا در انگلستان رایج بود زبان سلتی بود.آنگاه چون آنگلوساکسون ها این جزیره را تصرف کردند، زبان جدیدی بر سراسرآنجاچیرگی یافت به طوری که دیگر از زبان سلتی چند کلمه ی معدودی بیش باقی نمانده بود.
آنگلوساکسون ها عبارتند از: آنگلها ، جوتها و ساکسونها. اینان به لهجه های گوناگون صحبت می کردند.
سپس چون نروژی ها بر این سرزمین تاختند،عنصر اسکاندیناوی نیز در زبان مردم آن پدیدار گردید.
به سال 1066،ویلیام فاتح کاری کرد که زبان مردم انگلستان دستخوش دگرگونی دیگری شد. وی فرانسه ای را که آمیخته به زبان نورمن ها بود در دربار خود متداول ساخت.
از اینرو ،در مرحله ی نخست تنها افراد وابسته به طبقات بالا به این زبان صحبت می کردند.ولی بعد چنان زبان آنگلوساکسون را تحت تاثیر قرار داد که کاملا به شکل دیگر درآمد و تکامل یافت.
همین زبان بود که منبع اصلی برای پیدایش انگلیسی جدید گردید

تعداد دفعات بازدید: 925