پوست چیست؟

چون از بدن انسان سخن می رانیم تصور چگونگی قلب، کبد و مغز به راحتی برای شما میسر است، زیرا کم و بیش همه می دانید که اینها چه کارهایی انجام می دهند.
ولی آیا این را هم میدانید که پوست نیز مانند قلب یک عضو بدن است و کارهای مهمی برای آن انجام می دهد؟
سایر اعضای بدن، هرکدام، جای معین و کوچکی را اشغال کرده اند، ولی پوست بر سرتاسر بدن گسترده شده و به نازکی یک ورق کاغذ است.
پوست این رویه ی نازک، مساحت نسبتا وسیعی را پوشانده است. یعنی تقریبا 7800 سانتی متر مربع از سطح بدن را پوست فرا گرفته است.
درهر سانتی متری بافته ها و ساختمان های معما آمیزی از پوست قرار گرفته است: از غده های عرق گرفته تا اعصاب پر شاخ و برگ بدن ما.
بافت پوست از دو لایه پدید آمده است:
1-لایه ی خارجی که آن را بشره می خوانند.
2-لایه ی درونی که به آن جلد می گویند.
جلد از بشره کلفت تر است.
این دو لایه به نحو بسیار جالبی به هم پیوسته اند. جلد دارای گل میخک هایی است که در بشره فرو رفته اند. بدین سان جلد و بشره برروی هم قالب آمده و با هم پیوستگی کامل پیدا کرده اند.
گل میخ ها طوری پشت سر هم ردیف آمده اند که طرح مخصوصی را را به وجود می آورند.این طرح ها را در برخی از قسمت های بدن می توان مشاهده کرد. از باب مثال، خطوط سر انگشتان شما نیز جزیی از این طرح ها به شمار می رود.
«بشره» به دو سطح تقسیم می شود: «سطح بیرونی» و «سطح درونی». در سطح بیرونی بشره هرگز رگی وجود ندارد. این قسمت از بشره همه از سلول های مرده و شاخ مانند درست شده است. بنابراین، می توان گفت که سطح بدن انسان ر اسراسر سلول های شاخی شکل پ.شانده اند. این شاخک های ریز بدن ما را محافظت می کنند و چون حسی ندارند نمی گذارند براثر هر تماسی ما بی درنگ درد احساس کنیم. آب در آن ها نفوذ ندارد و حتی نوعی عایق الکتریمی نیز به شمار می روند.
برعکس، سطح درونی بشره کاملا زنده است و کارش تولید سلول های نو و تازه می باشد.
سلول های اصلی، پیوسته سلول ها ی نو را به سطح بیرونی بشره سوق می دهند. در این ضمن، جیره ی غذایی شان به تدریج قطع گردیده سلول ها میمیرند و شاخی می شوند.
در جریان کار روزانه ی ما، میلیارد ها میلیارد از این سلول های شاخی شکل از بدن ما فرو می ریزند. ولی دربرابر، میلیارد ها میلیارد سلول دیگر که تازه تولد یافته اند، جای آن ها را می گیرند.این است راز آن که چرا همیشه پوست بدن ما تازه و شاداب می ماند.
برفراز بشره، 30 لایه از سلول های شاخی شکل وجود دارد که هر بار به وسیله ی شستن یا دست مالیدن لایه ای از آن ها فرو ریخته، لایه بعدی جایگزینش می گردد.لکه و چرک را نیز ما به همین طریق از سطح بدن خود می زداییم.

تعداد دفعات بازدید: 2464