چرا ژله ماهی نیش می زند؟

ژله ماهی یکی از عجیب ترین نوع حیوانات دریایی است.
ژله ماهی در واقع ماهی نیست بلکه جانوری است بی استخوان که به سلسله بسیار بزرگی
از حیوانات ساده به نام کاواکان یا کیسه تنان تعلق دارد.
اگر بدن ژله ماهی را ده قسمت کنیم میبینیم که نه قسمت آن را ماده ژله مانندی تشکیل داده که بیشتر آن هم به صورت یک حفره است .این حفره در واقع معده جانور است و کار هضم را برایش انجام میدهد. ضمنا ژله ماهی نه مغز دارد و نه هیچ یک ازرگهای خونی.
برخی از ژله ماهی ها بسیار ریزند ولی در عدض بعضی دیگر حدود نیم متر قطر دارند.
ژله ماهی به اشکال و رنگ های گوناگونی یافت می شود.بعضی از آنها همین که از چیزی آزار ببینند رنگ بدنشان درخشنده میگردد.
جالب ترین نوع ژله ماهی به نام مدوز خوانده خوانده میشود.مدوز نام یک شخصیت افسانه ای در قدیم است که میگویند به جای مو از سرش مارهایی آویزان بود .مدوزنیز همین گونه دارای شاخک های فراوانی است که مانندهمان مارها از اطراف بدن چتری شکلش فرو آویخته اند.
مدوز همچنین چندین چشم گرداگرد اندام خود دارد و در مرکز پایین تنه اش نیز دهانش قرار گرفته است.
مدوز آدم را با شاخک هایش بطور دردناکی نیش میزند.این جانور خوراک خود را از راه نیش زدن بدست می آورد.نخست با نیش موجودات بسیار کوچک دریا را بی حس میکند سپس باشاخک هایش آنها را به سوی دهان می راند.
از این نیش ها حتی درون شکم برخی از ژله ماهی ها هم هست که به کمک آنها عمل هضم غذا کامل میشود.
شاخک ها به همنگام شنا نیز به کار میآیند ولی بیشتر ژله ماهی ها با جمع و پهن کردن اندام خود در آب شنا میکنند.
سرگذشت زندگی ژله ماهی نیز جالب توجه است:نخست نوزاد که هنوز به صورت ژله ماهی کامل در نیامده است برای مدتی خود به خود شنا میکند.سپس به صخره ای یا یک گیاه دریایی یچسبد و شروع به رشد میکند تا به صورت یک پولیپ (پولیپ نام هریک از حیوانات کیسه تن است که به حالت چسبیده به ته دریا زندگی میکند)کوچک در اید.
آنگاه مانند ساقه ی یک گیاه جوانه هایی از گردا گرد بدنش بیرون میزند .هر یک از این جوانه ها به نوبه خود به صورت یک پولیپ تازه در میآید و سرانجام هر پولیپی برای خود یک ژله ماهی کامل ومستقلی شده شنا کنان در آب رها میگردد.
بیشتر ژله ماهی ها بر سطح آب یا نزدیک به آن زندگی میکنند.برخی هم در اعماق دریا ها بسر میبرند.

تعداد دفعات بازدید: 1108