دود چیست؟

دود بر اثر احتراق ناقص برخی مواد سوختی پدید می آید. پس اگر بیشتر مواد سوختی که ما در اختیار داریم به طور کامل بسوزند هرگز دودی نخواهیم داشت.
پبیشتر مواد سوختنی شامل کربن، ئیدروزن، اکسیژن، نیتروژن و کمی گوگرد و احتمالاً مقداری خاکستر معدنی هستند.
اگر این سوخت ها به طور کامی احتراق یابند چیزی که از خود باقی می گذارند عبارتست از: گازکربنیک و بخار آب و نیتروژن آزاد که همه چیزهایی بی آسیبند. اگر سوخت ها مقداری گوگرد هم داشته باشند اندکی انیدرید سولفور و اکسیژن نیز باقی می گذارند. که اگر با هوا و رطوبت نیز تماس پیدا کند تبدیل به اسید خورنده ای می شود.
برای آن که احتراق کامل صورت گیرد ماده ی سوختی باید از هوای کافی برخوردار باشد، هوایی که بتواند عمل اُکسیداسیون را در حرارت زیاد، خوب و کامل انجام دهد. البته پیدا کردن چنین شرایطی دشوار است. به ویژه اگر سوخت چیزی جامد باشد. از این رو احتراق ناقص انجام می گیرد و در نتیجه دود تولید می شود.

هوای شهرها پُر است از ذره های جامد بسیار ریزی که در فضا شناورند، ولی همه ی آن ها دود نیستند. این ذرات عبارتند از :گرد و غبار و مواد سبزه یا موادی دیگر. تمام این ها بر اثر نیروی جاذبه به تدریج بر روی زمین فرو می نشینند. دود بر گیاهان نیز اثر زیان آوری دارد. زیرا مانع تنفس کامل گیاه است و به علاوه نمی گذارد نور خورشید به حد کافی به آن برسد. چه بسا که اسید موجود در دود گیاهان را یک باره از بین می برد. امروزه، در بسیاری از شهرها یک رشته عملیات وسیعی انجام می گیرد تا از تولید دود زیاد، جلوگیری شود و زیان های ناشی از دود تا حد امکان فرو بکاهد.

تعداد دفعات بازدید: 6339