تعبیر خواب
قوچ
ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته است که قرباني کردن قوچ در خواب نشان رستگاري بيننده خواب است ولي اگر به عنوان استفاده از گوشت حيوان باشد همين ...
قورباغه
معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين زياد دارد از ذکر آن ها در مي گذريم. اين تعبيرات و تاويلات بر مبناي توجه به نحوه زيست قورباغه انجام ...
قورمه
قورمه گوشت، نعمت يا پولي است مانده که ديگري اندوخته و ذخيره کرده ولي به شما که بيننده خواب هستيد مي رسد اما اين نعمت پول ملال انگيز و دردسر آور است. قورمه اگر گوشت خالي باشد نعمت و پول بي دردسر است. ...
قوري
قوري در خواب هاي ما زن يا مردي است حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي داند و پول را حفظ مي نمايد و پشيزي بيش از نياز خرج نمي کند.
قوز
اگر در خواب ببينيد که قوز درآورده ايد نبايد زياد نگران و متحوش باشيد. قوز داشتن در خواب قابل تفسير است و يک تعبير خاص و معين ندارد. اگر در خواب ببينيد که در پشت خود قوز در آورده ايد و اين قوز سنگيني ...
قيچي
قيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا خواهر و برادري فتنه انگيز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدايي. قيچي را اگر در خواب در دست داشته باشيد يا اگر در دست ديگري ببينيد ...
قير
نوشته اند: قير در خواب نشان روزي است ولي قير اگر انباشته باشد يا گسترده فرق مي کند. در زمان حال از قير براي اسفالت جاده ها و خيابان ها و اندود بام ها استفاده مي کنند و اين در گذشته معمول نبوده لذا ...
کابل
کابل در خواب هاي ما نشان امنيت است و به هر صورتي که باشد و ببينيد بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان کابل کشي مي کنيد امنيت به وجود مي آوريد و تسکين خيال و آرامش قلب مي يابيد. اگر از خانه خويش به ...
کابين
کابين يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما وارد شده و به معني اتاق کوچک است.در کشتي هاي مسافربري سابق اتاق هائي را در اختيار مسافران قرار مي دادند کابين مي گفتند. کابين در خواب هاي ما انعکاسي است از ميل ...
کاج
کاج هم سر سبزي و خرمي است و هم سردي و بي مهري و تشخيص تعبير مربوط بستگي دارد به اين که خود بيننده خواب موقعيت و شرايط را در نظر بگيرد و بسنجد. اگر بيننده خواب ببيند در جائي است که تعداد زيادي درخت ...
کاخ
لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنيد. تعبير قصر و کاخ يکي است.
کارت
کارت اگر جغرافيايي يعني نقشه باشد تعبيرش را در حرف ـ ن ـ کلمه نقشه نوشته ام ولي اگر کارت پستي باشد خبر است و نوع آن بستگي دارد به واکنشي که شما در مقابل دريافت آن در خواب نشان مي دهيد. اگر در عالم ...
کاريز
در مورد کاريز هم به کلمه قنات حرف ـ ق ـ مراجعه کنيد.
کاشي
اگر در خواب ديديد که مقداري کاشي منقش داريدمالي گران صاحب خواهيد شد. چنانچه ببينيد تعدادي کاشي در بغل داريد که نمي توانيد روي دست هاي خويش آن را حفظ کنيد مالي است که قادر به نگهداري آن نيستيد و موجب ...
کالباس
کالباس مال و نعمتي است که زحمت به دست آوردن و تهيه آن را ديگري کشيده و بهره برداريش به بيننده خواب مي رسد. کالباس مالي است مشکوک که به صحت و سلامت آن خيلي نمي توان اعتماد داشت. کالباس در خواب هاي ما ...
کاميون
کاميون در خواب هاي ما تعبير واحد و خاصي ندارد و اشاره به چيزهاي مختلفي مي تواند باشد. اين تغيير در تعبير و اختلاف در تشخيص اين طور منظور مي شود که کاميون به شما تعلق داشته باشد يا به ديگري يا کاميوني ...
کاه گل
ديدن کاه گل در خواب خوب نيست به خصوص اگر دست و پايتان به آن آلوده باشد. اندودن بام خانه با کاه گل نشان فرار رسيده غم و اندوهي است که دامن خانواده را هم مي گيرد و به شخص بيننده خواب منحصر نمي شود. ...
کاهو
ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي است و خوردن آن کاميابي و تمتع به شرطي که شيرين باشد. کاهويي که به دهان تلخ بيايد يا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببينيد کاهو را با سکنجبين ...
کباب
کباب غذايي است مطلوب و دوست داشتني که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهيه و مصرف مي شود. در خواب هاي ما کباب رزق و روزي و اسباب و لوازم معيشت است و در خواب ها ديدن کباب خيلي بهتر از ...
کباده
چنانچه در خواب ببينيد با کباده ورزش مي کنيد متعهد و موظف مي شويد، يا وظيفه و تکليفي را مي پذيريد که اهميت و صعوبت آن به اندازه بزرگي و سنگيني کباده اي است که در خواب ديده ايد. اگر بيننده خواب ببيند ...

TotalRecords:845
rPP:20
TotalPageCount:43
CurrentPage:35
PageNumberLength:15