تعبیر خواب
يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات است. اگر زني به شما انگشتري از يشم ...
اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين صورت، لااقل يک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهاي ...
يوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نيست. اين حيوان در خواب به دشن تعبير مي شود و دشمني است فرومايه که ...
لطفا به حرف ـ ت ـ کلمه ـ ترياک ـ مراجعه کنيد.
معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا ...

TotalRecords:845
rPP:20
TotalPageCount:43
CurrentPage:43
PageNumberLength:15

... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
صفحه 43 از 43  |  تعداد رکورد ها : 845  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20