گدا

گدا در خوابهاي ما انساني است بزرگ منش و خير و نيکو کار که بدو ن آشنائي قبلي به ما محبت مي کند و خير و خوبي مي رساند . اگر ببينيد خودتان گدا شده ايد خوب است و خواب شما مي گويد نيکي مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که گدا شده ايد و از مردم کمک مي خواهيد خواب شما مي گويد به ديگران محبت و کمک مي کنيد و کسي از اين نيکي و خوبي آگاه نمي شود. اگر ديديد به صداي بلند گدائي مي کنيد و کمک مي خواهيد از اين ناراحت هستيد که چرا ديگران به خوبي و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمي دانند و سپاسگزاري نمي کنند.