گچ

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاري و مشکلات زندگي است. ابن سيرين نقل کرده است که گچ در در خواب ها ي ما جنگ است و خصومت و دشمني. کلا گچ چيزي است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاري دست و پاگير ايجاد مي کند و بد نامي و رسوائي تلقي مي شود. اگر ببينيد مقداري گچ در حياط خانه شما ريخته مشکلي در زندگي خانوادگي شما پديد مي آيد که اثرش چندي باقي مي ماند و اين مشکل طوري است که حتي در نزديک شدن به آن ترديد داريد. اگر در خواب ببينيد که گچ درست مي کنيد يعني ببينيد که گچ را با آب محلول مي نمائيد که به ديوار بکشيد يا در بنائي به کار ببريد خودتان براي خود مشکلي به وجود مي آوريد. اگر ببينيد لباس شما از گچ سفيد شده پشت سر شما بد مي گويند و به شما تهام مي زنند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاري خلاف مي زنيد که نمي توانيد از ديگران مخفي نگه داريد و همه از آن آگاه مي شوند. روي هم رفته ديدن گچ در خواب چندان خوب نيست مگر اين که ببينيد ديگري اتاق شما را با گچ سفيد مي کند بي آن که شما در انجام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي به آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي شما را با گچ سفيد مي کند بي آن که شما در انجام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي به آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي با به خطر انداختن نام و جان خود آبروي شما را حفظ مي کند و به شما سود و بهره مي رساند.