افيون

لطفا به حرف ـ ت ـ کلمه ـ ترياک ـ مراجعه کنيد.