لوئیجی پیراندلو

لوئیجی پیراندلو

 
  لیست داستان های کوتاه
 
جنگ

مسافرانی که شبانه با قطار سریع‌السیر رم را ترک کرده بودند ناگزیر شدند تا سپیده دم روز بعد، در ایستگاه کوچک فابریانو که خط آهن اصلی را به سمولمونا متصل می‌کرد، به انتظار قطار کوچک و قدیمی ‌محلی بمانند .

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15