بهرام صادقی بهرام صادقی
لیست داستان های کوتاه
“آقای نویسنده تازه کار است “ ، بهرام صادقی

“آقای نویسنده تازه کار است “ ، اما خواهش می‌کنم، از حضورتان صمیمانه خواهش می‌کنم که فراموش نکنید عنوان استان این نیست، چیز دیگری است: “ آقای اسبقی برمی گردد . ”

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 1  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20