بهرام صادقی

بهرام صادقی

 
  لیست داستان های کوتاه
 
“آقای نویسنده تازه کار است “ ، بهرام صادقی

“آقای نویسنده تازه کار است “ ، اما خواهش می‌کنم، از حضورتان صمیمانه خواهش می‌کنم که فراموش نکنید عنوان استان این نیست، چیز دیگری است: “ آقای اسبقی برمی گردد . ”

TotalRecords:1
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15